Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійні програми

Порядок розроблення освітніх програм


Внутрішні нормативні документи

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ першого та другого рівнів вищої освіти

Форма освітньо-професійної програми


Зовнішні нормативні документи

Зразок освітньої програми : лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 р. № 1/9-239

Національна рамка кваліфікацій : постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341

ТЮНІНГ. Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання (версія 2016)

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) (версія 2015 р.)

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2017 р. № 600

Компетентнісний підхід у побудові освітніх програм : презентація Ю.Рашкевича